Menu Zamknij

Regulamin Serwisu Internetowego prowadzonego przez JANYSPORT

Z dnia 25.03.2019

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem https://janysport.pl oraz prawa i obowiązki stron.
 2. Podchodzimy z uczciwością oraz szacunkiem do każdego Klienta i wymagamy wzajemności. Każdy zapis w niniejszym Regulaminie jest podyktowany tą zasadą. Podchodzimy uczciwie do każdego Klienta i oczekujemy, że Klienci będą uczciwie podchodzić do nas. Restrykcyjne zapisy mają na celu zachowanie obustronnej uczciwości i zapobieganie nadużyciom.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, według artykułu 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Serwis jest prowadzony przez JANYSPORT.
 5. Regulamin określa w szczególności:
  1. Zasady i warunki korzystania z Serwisu
  1. Zasady i warunki rezerwacji Towaru oraz składania Zamówień do JANYSPORT
  1. Zasady i warunki zawierania Umowy sprzedaży z wykorzystaniem usług dostarczanych przez Serwis.
  1. Zasady i warunki realizacji Umowy sprzedaży.
  1. Zasady i warunki obsługi posprzedażowej, w tym rozpatrywania reklamacji i dokonywania zwrotów.
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego z jedną z powszechnie używanych przeglądarek internetowych i dostępem do Internetu.
 7. JANYSPORT zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pomocą Serwisu. W takim przypadku zostanie wystosowana odpowiednia informacja.
 8. Klienci mogą w każdym czasie zobaczyć, pobrać i wydrukować Regulamin w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w Serwisie.
 9. Informacje o Towarach podane w Serwisie, w szczególności dane techniczne, użytkowe, opisy i ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego.
 10. Informacje o Towarach oraz warunkach sprzedaży są zaproszeniem do zawarcia umowy (składania ofert przez Klientów) na podstawie artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Definicje

 1. JANYSPORT – przedsiębiorstwo produkcyjne o nazwie PAWEŁ JANYST JANYSPORT prowadzone przez Pawła Janyst w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 1180008221. Adres prowadzenia działalności: ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa. Adres biura do korespondencji: ul. Edwarda Jelinka 22, 01-646 Warszawa. Numer telefonu do biura: (22) 669-09-92.
 2. Użytkownik – każdy Klient oraz wszystkie osoby korzystające z Serwisu.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną składająca Zamówienia w ramach Serwisu.
 4. Konsument – osoba fizyczna spełniająca kryteria z artykułu 22[1] Kodeksu Cywilnego, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnych (np. zawarcia umowy sprzedaży) niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dziennik Ustaw Numer 16, pozycja 93 z późniejszymi zmianami).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną i sprzedaży internetowej prowadzonej przez JANYSPORT w ramach Serwisu.
 7. Serwis – strona internetowa JANYSPORT dostępna pod adresem https://janysport.pl, zawierająca informacje o produktach i informacje kontaktowe za pośrednictwem której można składać Zamówienia.
 8. Towar – produkty sprzedawane w Serwisie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Klientem, a JANYSPORT obejmująca Towary.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku pozycja 827).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Numer 144, pozycja 1204 z późniejszymi zmianami).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży. W szczególności określa rodzaj i liczbę Towaru. Samo złożenie zamówienia przez Klienta jest złożeniem oferty i nie jest wiążące dla stron. Zawarcie umowy następuje w momencie przyjęcia Zamówienia przez JANYSPORT.
 13. Nadużycie – celowe działanie Użytkownika serwisu na szkodę JANYSPORT wynikające z nadużywania i przekraczania przysługujących praw. Zgodnie z artykułem 5 Kodeksu Cywilnego „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” W niniejszym Regulaminie opisano szczegółowo głównie nadużycia podczas odstąpienia od umowy oraz nadużycia w składaniu reklamacji.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Dostęp do treści umieszczonych w Serwisie jest darmowy i powszechny.
 2. Dostęp do niektórych treści może być ograniczony i wymagać uprzedniej rejestracji.
 3. W Serwisie mogą składać zamówienia Klienci zarejestrowani oraz niezarejestrowani, przy czym warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży jest podanie wymaganych danych kontaktowych i korespondencyjnych oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Rejestracja polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Serwisu. Jej warunkiem jest podanie obowiązkowych danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, warunkami określonymi w Regulaminie, a także z powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu.
  1. Nierozpowszechniania treści zakazanych przez prawo np. zniesławiających lub naruszających prawa innych osób, nawołujących do przemocy i nienawiści na jakimkolwiek podłożu, nakłaniających do uzależnień, pornografii i nagości, fałszywych informacji.
  1. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez umyślne działania oraz warunki techniczne tj. sprzęt i oprogramowanie.
  1. Nieumieszczania i nierozsyłania za pośrednictwem Serwisu SPAMu, czyli treści niemających związku z tematyką Serwisu takich jak np. niezamówiona informacja handlowa oraz treści noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
 6. W przypadku naruszenia powyższych zasad JANYSPORT może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu i/lub ograniczyć dostęp części lub całości treści ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient:
  1. Podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, które wprowadziły JANYSPORT w błąd lub naruszyły prawa osób trzecich.
  1. Za pośrednictwem Serwisu naruszył prawa i dobra osobiste osób trzecich np. innych Klientów korzystających z Serwisu.
  1. Dopuścił się oszustwa, naruszenia dobrego imienia JANYSPORT, innych czynności niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z Internetu i netykietą.
  1. Zamieścił treści zakazane prawnie, takie jak np. nawoływanie do przemocy i nienawiści, nakłanianie do uzależnień, pornografia i nagość, fałszywe informacje.
  1. Zamieścił i rozsyłał SPAM, czyli treści niemające związku z tematyką Serwisu takie jak np. niezamówiona informacja handlowa oraz treści noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać kolejnej rejestracji bez indywidualnej zgody JANYSPORT.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu używamy niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych. Są to w szczególności środki zapobiegające nieautoryzowanemu pozyskiwaniu, modyfikacji i wykorzystywaniu danych osobowych przesyłanych przez Serwis. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych i uprawnień są opisane w naszej polityce prywatności.

§ 4 Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Warunki zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży są określone w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać Zamówienia od JANYSPORT. Zamówienia można dokonać:
  1. W sklepie internetowym Serwisu (jeśli jest uruchomiony), wybierając w Serwisie interesujące Towary i podejmując kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  1. Przez wiadomość e-mail do JANYSPORT zawierającą interesujące Towary, ich ilość, formę dostawy oraz adres i dane kontaktowe Klienta.
 3. Wybór Towarów do Zamówienia w sklepie odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka zakupów na stronie sklepu. Wybór towarów w wiadomości mailowej polega na wysłaniu w wiadomości e-mail oczekiwań dotyczących w szczególności modelu, koloru i ilości produktów.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dodawania, usunięcia i zmiany ilości wybranego Towaru w koszyku oraz modyfikacji danych kontaktowych i adresowych. Zmiana Zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu ostatecznego potwierdzenia złożenia Zamówienia. Punktem końcowym, po którym zmiana Zamówienia przez Klienta nie jest możliwa jest:
  1. W sklepie internetowym naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  1. Przez e-mail do momentu wysłania wiadomości ostatecznie potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 5. W sklepie internetowym po podaniu przez Klienta wymaganych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, na które składa się:
  1. Towary i ich ilość.
  1. Cena jednostkowa oraz łączna zamawianych produktów. W skład ceny łącznej wchodzą koszty dostawy oraz inne dodatkowe koszty (jeśli występują).
  1. Sposób i czas dostawy.
  1. Metoda płatności.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta niezbędnych danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacja oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. Niepodane obowiązkowych danych osobowych i/lub brak akceptacji Regulaminu skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z JANYSPORT, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient dostaje automatyczną wiadomość e-mail z podsumowaniem Zamówienia.
 10. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient dostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji przez JANYSPORT.
 11. Przyjęcie Zamówienia zostanie jasno określone w treści wiadomości. Przed ostatecznym zaakceptowaniem Zamówieniem istnieje możliwość korespondencji doprecyzowującej warunki.
 12. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości opisanej powyżej w punkcie 10. Wyjątkiem jest sytuacja opisana w następnym punkcie.
 13. Zamówienie złożone przez Internet, ale odebrane i jednocześnie opłacone na miejscu w biurze traktowane jest jako rezerwacja Towaru. Zakup następuje w tym przypadku stacjonarnie w biurze, a Klient ma pełną możliwość zapoznania się z właściwościami produktu przed ostatecznym zakupem (zapłatą).
 14. Podczas odbioru osobistego i jednocześnie płatności przy odbiorze Klient ma możliwość dokładnego obejrzenia Towaru przed zapłatą. W tej sytuacji Umowa sprzedaży zostaje zawarta w siedzibie JANYSPORT w taki sam sposób jak w stacjonarnym sklepie.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 16. Zachowanie przez Klienta korespondencji związanej z Zamówieniem ułatwia rozwiązywanie ewentualnych sporów.

§ 5 Płatność

 1. Ceny podawane są w złotych polskich. Są to ceny brutto, zawierające podatek VAT oraz inne obciążenia (jeśli występują).
 2. Zapłaty można dokonać:
  1. Przelewem na konto bankowe JANYSPORT, jako tytuł przelewu wpisując numer Zamówienia lub (tylko w przypadku braku numeru zamówienia) dane Zamawiającego oraz przedmiot Zamówienia. Numer konta zostanie wysłany w wiadomości potwierdzającej akceptację Zamówienia.
  1. Gotówką w biurze JANYSPORT.
  1. Przy odbiorze przesyłki za pobraniem.

§ 6 Dostawa

 1. Towar może zostać odebrany osobiście w biurze JANYSPORT lub dostarczony pod adres podany przez klienta podczas składania Zamówienia pod warunkiem, że ten adres znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy NIE SĄ realizowane poza Polskę.
 2. Sposoby dostawy:
  1. Odbiór osobisty w biurze JANYSPORT.
  1. Paczka pocztowa przedpłacona.
  1. Paczka pocztowa pobraniowa (płatna przy odbiorze).
  1. Przesyłka kurierska przedpłacona.
  1. Przesyłka kurierska pobraniowa (płatna przy odbiorze).
 3. Koszty dostawy są uzależnione od masy i objętości zamówionych produktów i będą każdorazowo wyliczone w trakcie ustalania warunków sprzedaży.
 4. Termin realizacji przyjętego Zamówienia od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie każdorazowo przedstawiony w zależności od dostępności Towaru. Dla Zamówień opłacanych z góry czas jest liczony od daty wpłynięcia płatności do JANYSPORT. Dla Zamówień płatnych przy odbiorze czas jest liczony od dnia złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku braku zamawianych produktów na stanie możliwe jest wydłużenie terminu dostawy lub modyfikacja zamówienia. O każdym wydłużeniu będziemy na bieżąco informować, a każda ewentualna modyfikacja zostanie indywidualnie ustalona.
 6. Koszt dostawy Zamówień do 1500 zł pokrywa Klient, a dla Zamówień 1500,01 zł i powyżej tej kwoty koszt dostawy pokrywa JANYSPORT.
 7. Niezależnie od tego, kto poniósł koszty dostawy Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionej przesyłki. Nieodebranie przesyłki pobraniowej powoduje, że w przyszłości dany Klient będzie miał zablokowaną możliwość zamawiania za pobraniem. Ponadto Klient na podstawie artykułu 471 Kodeksu Cywilnego ponosi pełną odpowiedzialność za koszty powrotu do JANYSPORT nieodebranej przesyłki i zostanie nimi obciążony w wysokości ustalonego w Regulaminie kosztu wysyłki lub jeśli opłata za powrót przesyłki przewyższa koszt wysyłki określony w Regulaminie, to Konsument odpowiada w wysokości rzeczywistego kosztu powrotu przesyłki. W przypadku przesyłki pobraniowej na Konsumenta zostanie nałożony koszt wysyłki wynikający z Zamówienia oraz wspomniany wyżej koszt powrotu. W przypadku nieodebranej przesyłki przedpłaconej Klient zostanie obciążony kosztem powrotu przesyłki do JANYSPORT, co zostanie potrącone ze zwrotu opłaty Zamówienia.
 8. Unikanie spłaty zobowiązania wskazanego w punkcie 7 będzie prowadziło do postępowania windykacyjnego. Akceptując Regulamin Klient świadomie akceptuje opisane w tym punkcie konsekwencje i dobrowolnie zgadza się je ponieść.
 9. Przesyłka pobraniowa jest dostępna od 2-ego Zamówienia. Nowi Klienci mogą zamawiać tylko z przedpłatą lub odbiorem osobistym.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie najważniejszych postanowień zachodzi poprzez przesłanie podsumowania Zamówienia oraz bieżących informacji na temat realizacji na wskazany przez Klienta adres e-mail. Dodatkowo w przesyłce znajduje się faktura VAT lub paragon (w zależności od wyboru Klienta). Warunki Zamówień oraz warunki Umowy Sprzedaży zawarte w niniejszym Regulaminie każdy można odczytać w Serwisie, pobrać i wydrukować.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Powodem istnienia tego prawa jest niemożność zapoznania się Konsumenta rzeczywistym produktem, tak jak ma to miejsce w stacjonarnym sklepie.
 2. Odstąpienie od Umowy bez podania przyczyny dotyczy tylko Konsumentów, nie dotyczy przedsiębiorców nabywających Towary w celach prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych Klientów niebędących Konsumentami. Odstąpienie od Umowy nie dotyczy także sytuacji, w której Zamówienie było rezerwacją Towaru, a rzeczywista sprzedaż (wydanie Towaru i zapłata) nastąpiły w siedzibie JANYSPORT.
 3. Odstąpić od Umowy można w całości lub częściowo.
 4. Dla przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym częściowe odstąpienie od umowy nie dotyczy Zamówień, w których istniała promocja uzależniona od wielkości Zamówienia i/lub zamówienia określonych produktów, chyba że zwracane są produkty, których brak w zamówieniu nie wpłynąłby na warunki promocji.
 5. 14 dniowy termin odstąpienia od Umowy jest liczony od dnia, w którym w posiadanie Towaru weszła inna osoba niż przewoźnik, tj. Konsument lub osoba odbierająca Towar w imieniu Konsumenta. Odstąpić od Umowy można również przed wysyłką Towaru, wtedy zamówienie zostanie anulowane bez konsekwencji. Odstąpienie po wysyłce, ale przed dostarczeniem nie zwalnia Konsumenta z obowiązku odbioru Towaru i następnie zwrotu na koszt Konsumenta.
 6. Podstawą prawa o odstąpieniu od Umowy jest to, że Konsument ma prawo sprawdzić produkt w taki sposób, jak miałby możliwość uczynić to w sklepie stacjonarnym.
 7. W ramach sprawdzenia produktu Konsument może (na przykładzie plecaka) dokonać takich działań jakich dokonałby w sklepie stacjonarnym:
  1. Otworzyć przesyłkę nie uszkadzając produktu oraz w razie możliwości opakowania.
  1. Dokładnie obejrzeć produkt z zewnątrz.
  1. Otworzyć komory i kieszonki i obejrzeć produkt w środku.
  1. Sprawdzić regulację elementów regulowanych.
  1. Spakować i rozpakować w celu sprawdzenia pojemności.
  1. Przymierzyć tj. założyć, dopasować plecak i pochodzić w nim po domu.
 8. Czynności przekraczające sprawdzenie produktu, będące nadużyciem ze strony Konsumenta. Konsumentowi chcącemu odstąpić od umowy zakazuje się:
  1. Dokonywania zmian w konstrukcji produktu.
  1. Użytkowania przekraczającego tylko niezbędne stwierdzenie cech produktu, tak jak byłoby to możliwe w sklepie stacjonarnym. Użytkowanie przekraczające stwierdzenie cech obejmuje: codzienne chodzenie po mieście z danym produktem, zabranie danego produktu na wyjazd, celowe narażanie produktu na uszkodzenia oraz inne podobne czynności.
  1. Odrywania metek i zawieszek dołączanych do wyrobów. Są one zawieszone w sposób nieutrudniający oceny cech i funkcjonowania produktu. Ich obecność świadczy o oryginalności i stanie fabrycznym Towaru. Ich oderwanie powoduje domniemanie nadużycia i może skutkować koniecznością dodatkowych wyjaśnień.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi w terminie poinformować JANYSPORT o swojej decyzji jednoznacznym pisemnym oświadczeniem. Można skorzystać z gotowego formularza lub napisać wiadomość zawierającą jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu oraz informacje, w skład których obowiązkowo wchodzą:
  1. Imię i nazwisko.
  1. Adres korespondencyjny.
  1. Numer Zamówienia (jeśli zamówienie składane przez Serwis).
  1. Data złożenia Zamówienia.
  1. Data dostawy.
  1. Numer rachunku bankowego, jeśli zwrot ma być dokonany na konto.
  1. Dowód zakupu. Może to być paragon, faktura lub wiadomości potwierdzające zamówienie.
  1. Oświadczenie o nieużywaniu zwracanego Towaru w zakresie wykraczającym poza niezbędny do stwierdzenia cech i właściwości produktów wraz z klauzulą o świadomości odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań zgodnie z artykułem 233 Kodeksu Karnego w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku pozycja 827).

Mimo braku obowiązku prosimy również o napisanie powodu odstąpienia od Umowy. Nie jest to wymagane, jednak pomoże nam ulepszać produkty i usługi w przyszłości.

 1. Oświadczenie musi być w formie pisemnej. Do wyboru są następujące drogi złożenia oświadczenia, przy czym e-mail i formularz kontaktowy są najbardziej preferowaną formą.
  1. Wysłanie e-mail na adres zwroty@janysport.pl zawierającego wszystkie wymagane informacje i załączniki o tytule „Odstąpienie od Umowy sprzedaży [numer zamówienia]” lub o innym podobnym jednoznacznym tytule. Wiadomości kierowane na inny adres e-mail są nieskuteczne i niewiążące prawnie. Liczy się data wysłania maila, jednak ze względu na możliwość opóźnień w dostarczaniu e-maili między dostawcami usług polecamy zostawienie zapasu czasowego dla łatwiejszego udowodnienia zachowania terminu.
  1. Skorzystanie z formularza kontaktowego do zwrotów. Dla zachowania terminu liczy się data wysłania maila, jednak ze względu na możliwość opóźnień w dostarczaniu e-maili między dostawcami usług polecamy zostawienie zapasu czasowego dla łatwiejszego udowodnienia zachowania terminu.
  1. Osobiste przyjście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu (22) 669-09-92 z wymienionymi wyżej dowodami zakupu i zwracanym produktem do biura pod adresem: ul. Jelinka 22, 01-646 Warszawa. Dla zachowania terminu liczy się data skutecznego połączenia i tym samym umówienia. Wiadomości na skrzynce poczty głosowej nie są odsłuchiwane, tym samym są nieskuteczne i nie są wiążące.
  1. Wysłanie listem poleconym z poświadczeniem odbioru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres biura: ul. Jelinka 22, 01-646 Warszawa. Dla zachowania terminu liczy się data nadania listu. Odstąpienie wysłane listem zwykłym nie jest skuteczne i wiążące.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy przed otrzymaniem przesyłki Konsument jest zobowiązany do jej odebrania i odesłania do JANYSPORT na własny koszt. W przypadku odstąpienia od umowy przed odbiorem przesyłki i nieodebrania przesyłki Konsument zostanie obciążony kosztami powrotu przesyłki, co zostało opisane w §6 punkt 7.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie na koszt Konsumenta, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od wysłania oświadczenia, chyba że JANYSPORT umożliwi dłuższy termin zwrotu z powodów szczególnych (np. urlop). W przeciwnym razie odstąpienie uznaje się za nieskutecznie. W tym terminie musi nastąpić dostarczenie Towaru osobiście do biura lub w przypadku wysyłki data nadania. Prosimy o wysłanie potwierdzenia nadania na adres e-mail zwroty@janysport.pl lub przez formularz kontaktowy.
 4. Zwracany produkt powinien być czysty, nie nosić śladów użytkowania i zabrudzeń. Stan techniczny zwracanych produktów powinien być fabryczny tj. bez zniszczeń, odkształceń, zmian kolorów. W miarę możliwości prosimy o zwrot produktów w oryginalnym opakowaniu.
 5. Konsument jest odpowiedzialny za zwracany Towar do momentu odbioru przez JANYSPORT, dlatego ma obowiązek starannie zapakować i zabezpieczyć Towar przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie transportu.

§ 8 Skutki odstąpienia od Umowy

 1. Celem odstąpienia od umowy jest doprowadzenie do stanu sprzed jej zawarcia. Oznacza to, że zwracane przedmioty muszą trafić do nas w stanie niezmienionym, a do Konsumenta zapłacona kwota bez dodatkowych kosztów poza opisanymi w dalszej części paragrafu wyjątkami wynikającymi z nadużyć oraz niewywiązywania się z postanowień Umowy sprzedaży przez Konsumenta.
  1. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru. JANYSPORT nie przyjmuje w takim przypadku przesyłek pobraniowych.
   1. Termin zwrotu płatności to 14 dni kalendarzowych, przy czym liczy się data wysłania przelewu przez JANYSPORT.
   1. Zwrot płatności zostaje wstrzymany do czasu otrzymania przez nas zwracanych rzeczy. Do prawidłowego wyliczenia zwrotu konieczne jest sprawdzenie stanu rzeczy.
   1. Zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem różnicy kosztów wynikającej z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy przez nas oferowany). Najtańszy sposób dostawy to paczka pocztowa przedpłacona.
   1. Wyjątkiem od powyższego jest częściowe odstąpienie od umowy i zwrot części produktów. W tym przypadku koszty wysyłki nie są zwracane, gdyż przy zakupie zachowanego przez Konsumenta produktu zostałyby przez Konsumenta poniesione.
   1. W przypadku stwierdzenia nadużyć opisanych w §7 punkt 8 poprzez widoczne ślady Użytkowania Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, gdyż nie można już go sprzedać jako nowy. Kwota odszkodowania za stratę powstałą w wyniku zmniejszenia wartości zostaje ustalona indywidualnie dla każdego przypadku w zależności od ocenionego stopnia zmniejszenia wartości. Odszkodowanie za zmniejszenie wartości zostaje odjęte od kwoty zwracanej Konsumentowi.
   1. Każdy przypadek zastosowania powyższego punktu 7 przez JANYSPORT zostanie starannie udokumentowany.
   1. Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nie wyłącza prawa odstąpienia od Umowy.
   1. Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nie przekracza zapłaconej ceny Towaru.
   1. Wzór na zwracaną kwotę wygląda następująco: zapłacona cena produktów (uwzględniająca rabaty) + cena paczki pocztowej przedpłaconej (jeśli Konsument opłacał przesyłkę) – odszkodowania (za zmniejszenie wartości rzeczy i/lub za nieodebranie przesyłki jeśli Konsument dokonał nadużyć opisanych powyżej).
   1. Zwrot nastąpi gotówką w biurze JANYSPORT lub przelewem na konto Konsumenta. Ostateczny wybór sposobu zwrotu podejmuje Konsument. Oba te sposoby nie zawierają dodatkowych opłat dla Konsumenta.

§ 9 Reklamacje

 1. JANYSPORT ma prawny obowiązek dostarczyć Konsumentowi rzeczy wolne od wad. Odpowiadamy za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Ponosimy odpowiedzialność za wadliwy produkt maksymalnie do wysokości zapłaconej przez Konsumenta ceny wadliwego produktu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego używania produktu.
 4. Reklamacjom z tytułu rękojmi podlegają wady fabryczne produktów ujawnione w okresie do 2 lat od zakupu. Wadą ujawnioną nie są wady powstałe na skutek:
  1. Niewłaściwego używania i konserwacji sprzecznie z wytycznymi JANYSPORT i/lub powszechnie przyjętymi zasadami użytkowania.
  1. Samodzielnych modyfikacji oraz modyfikacji lub napraw nieautoryzowanych przez JANYSPORT.
  1. Celowego zniszczenia produktu w celu osiągnięcia korzyści z reklamacji.
 5. W okresie pierwszego roku od zakupu istnieje domniemanie istnienia wady fabrycznej. W okresie drugiego roku to Konsument musi udowodnić, że wada została ujawniona i wynikała z wadliwego wykonania lub dobrania nieodpowiednich materiałów, a nie powstała w wyniku naruszeń z punktu 3 oraz 4 a, b i c.
 6. W ramach reklamacji Konsument może domagać się:
  1. Naprawy Towaru (usunięcia wady).
  1. Pomocy w zorganizowaniu naprawy.
  1. Wymiany Towaru na wolny od wad.
  1. Obniżenia ceny (tylko w przypadku istotnej wady, gdy nie ma alternatywnych rozwiązań w postaci naprawy lub wymiany).
  1. Odstąpienia od umowy (tylko w przypadku istotnych wad niepodlegających naprawie i uniemożliwiających korzystanie z produktu).
 7. Na podstawie przepisów oraz ze względu na naszą wiedzę i doświadczenie możemy nie zgodzić się z żądaniem Konsumenta i zaproponować alternatywne rozwiązanie, w szczególności gdy żądanie Konsumenta stwarza podejrzenie nadużycia, jest niemożliwe do zrealizowania lub wymagałoby nadmiernych kosztów (np. wymiana całego plecaka, gdy do wymiany jest tylko klamerka)
 8. Postępowanie w reklamacji należy zawsze indywidualnie z nami ustalić pisemnie przed podjęciem dodatkowych kroków (np. ustalić wysyłkę, gdyż nie przyjmujemy nieuzgodnionych przesyłek, w szczególności pobraniowych).
 9. Reklamacje należy w pierwszej kolejności kierować pisemnie:
  1. Na adres e-mail: reklamacje@janysport.pl. Dla zachowania terminu złożenia reklamacji liczy się data wysłania maila przez Klienta, jednak ze względu na możliwość opóźnień w dostarczaniu e-maili między dostawcami usług polecamy zostawienie zapasu czasowego dla łatwiejszego udowodnienia zachowania terminu. Dla 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji liczy się data otrzymania maila z reklamacją przez JANYSPORT i data wysłania maila z rozpatrzeniem.
  1. Przez formularz kontaktowy.
  1. Listem poleconym z poświadczeniem odbioru na adres biura: ul. Jelinka 22, 01-646 Warszawa. Dla zachowania terminu składania reklamacji przez Konsumenta liczy się data nadania listu. Dla 14dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji liczy się data odbioru listu przez JANYSPORT.
 10. Reklamacja wysłana na inny adres e-mail, przez inny formularz lub listem zwykłym jest nieskuteczna i niewiążąca.
 11. Reklamacja powinna zawierać następujące dane o reklamującym oraz o reklamowanym produkcie:
  1. Imię i nazwisko.
  1. Dane kontaktowe np. adres e-mail.
  1. Adres korespondencyjny.
  1. Dowód zakupu tj. paragon lub historię potwierdzeń statusu zamówienia.
  1. Dokładny opis wady.
  1. Dokładny opis okoliczności ujawnienia wady.
  1. Zdjęcia wadliwego produktu ze szczególnym zbliżeniem na wadę.
  1. Preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
  1. Oświadczenie o prawidłowym użytkowaniu reklamowanego Towaru zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami oraz o niedopuszczeniu się czynności określonych w punkcie 4 wraz z klauzulą o świadomości odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań zgodnie z artykułem 233 Kodeksu Karnego w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku pozycja 827).
 12. Reklamacja niezawierająca wszystkich powyższych danych może zostać odrzucona z powodów formalnych. W ciągu 14 dni od jej wpłynięcia JANYSPORT może wezwać do uzupełnienia brakujących danych. 14-dniowy termin na rozpatrzenie rozpoczyna się od nowa po uzupełnieniu brakujących danych.
 13. Mamy 14 dni kalendarzowych na zapoznanie się i ustosunkowanie do reklamacji Klienta. W szczególnych przypadkach możliwa jest automatyczna wiadomość o odrzuceniu reklamacji. Automatyczne odrzucenie ze względu na szczególne okoliczności nie pozbawia Konsumenta prawa do rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. Powoduje jedynie wydłużenie terminu rozpatrywania do momentu ustania tych okoliczności. Zależy nam na dobrej opinii każdego Klienta, dlatego gwarantujemy rzetelne rozpatrywanie reklamacji i jeśli reklamacja będzie zasadna zmienimy decyzję.
 14. Do szczególnych przypadków powodujących sytuację opisaną w punkcie 13 zalicza się:
  1. Urlop osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie reklamacji. Podczas trwania urlopu będzie informacja na stronie Serwisu. Reklamacje wpływające w czasie urlopu po zamieszczeniu ogłoszenia urlopu będą rozpatrywane w trybie określonym w punkcie 13. W tym przypadku rozpatrzymy reklamację niezwłocznie po powrocie do pracy. Urlop nie ma wpływu na reklamacje, które wpłynęły przed jego ogłoszeniem na stronie.
  1. Problemy techniczne np. brak dostępu do Internetu. W takim przypadku odpowiemy niezwłocznie po ustąpieniu problemów technicznych, przedstawiając dokumenty udowadniające wystąpienie problemów niezależnie od nas.
 15. Jeśli w drodze postępowania reklamacyjnego zostanie uzgodniona naprawa wymagająca wysłania wadliwego produktu do JANYSPORT, to Klient powinien dostarczyć produkt do biura przy ul. Jelinka 22, 01-646 Warszawa na nasz koszt według ustaleń z postępowania reklamacyjnego.
 16. Dostarczenie produktu na nasz koszt powinno zostać z nami szczegółowo ustalone, aby nie narażać nas na nadmierne koszty i jednocześnie nie narażać Konsumenta na nadmierne niedogodności.
 17. Opłacamy przesyłkę do wysokości ceny najtańszej oferowanej przez nas przesyłki, chyba że droższa przesyłka została indywidualnie uzgodniona i wynikała z braku możliwości wysłania tańszej paczki przez Klienta.
 18. Nie przyjmujemy nieustalonych z nami przesyłek pobraniowych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
 19. Czas naprawy zostaje każdorazowo ustalony z Konsumentem w postępowaniu reklamacyjnym.
 20. Zachowanie korespondencji związanej z reklamacją ułatwia rozwiązywanie sporów.

§ 10 Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną i działania Serwisu

 1. JANYSPORT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu w zakresie wynikającym z aktualnych możliwości technicznych i zobowiązuje się usunąć wszystkie zgłoszone nieprawidłowości w rozsądnym terminie.
 2. Wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem Serwisu prosimy zgłaszać na adres reklamacje@janysport.pl
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu, który nie powstał z naszego świadomego działania.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Podchodzimy z szacunkiem do każdego Klienta i wymagamy wzajemności, dlatego dokładamy starań dla zapewnienia najlepszej rzetelnej obsługi z poszanowaniem interesów Klientów oraz naszych. W przypadku zastrzeżeń związanych z obsługą prosimy pisać na reklamacje@janysport.pl, a postaramy się wspólnie wyjaśnić sytuację. W przypadku niepowodzenia polubownego porozumienia dostępne są pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.
 2. Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów. Skorzystanie z nich jest dobrowolne i może mieć miejsce tylko, gdy obie strony sporu wyrażą zgodę na taki sposób rozstrzygnięcia sporu.
  1. Konsument może złożyć wniosek do Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego Umowy sprzedaży.
  1. Konsument może złożyć wniosek o rozpoznanie sporu dotyczącego Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  1. Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Przedsiębiorcami i Konsumentami (platforma ODR). Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się na stronach Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Podchodzimy z szacunkiem do każdego Klienta i wymagamy wzajemności, dlatego dokładamy starań dla zapewnienia najlepszej rzetelnej obsługi z poszanowaniem interesów Klientów oraz naszych. W przypadku zastrzeżeń związanych z obsługą prosimy pisać na reklamacje@janysport.pl, a postaramy się wspólnie wyjaśnić sytuację. W przypadku niepowodzenia polubownego porozumienia dostępne są pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.
 2. W przypadku niepowodzenia polubownego rozwiązania ewentualnych sporów pomiędzy JANYSPORT, a Konsumentem możliwe jest rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy dla siedziby JANYSPORT lub miejsca zamieszkania Konsumenta.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy JANYSPORT, a Klientem niebędącym konsumentem może zostać poddane sądowi właściwemu dla naszej siedziby.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują aktualne przepisy prawne, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 827).